Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Aşkın, R., A. Çayköylü, S. Karaca, M. Turan, M. Kuloğlu, H. Herken, “Depresyonlu hastarda sosyodemografik özelliklerin klinik belirtiler ve hastalık sonucu ile ilişkisi”, IV. Anadolu Psikiyatri Günleri, 273-282, Konya, 1995

2. Kuloğlu, M., A.E. Tezcan, F. Ülkeroğlu, F. Çulha, “Bir üniversite hastanesinde istenen psikiyatri konsültasyonları”, V. Anadolu Psikiyatri Günleri, 9, İzmir, 1996

3. Kuloğlu, M., A.E. Tezcan, F. Ülkeroğlu, F. Çulha, “Bir üniversite hastanesinde konsültasyonla depresyon tanısı alan olguların özellikleri”, V. Anadolu Psikiyatri Günleri Özet Kitabı, İzmir, 1996

4. Tezcan, A.E., M. Kuloğlu, M. Ay, F. Çulha, M. Namlı, M. Atmaca, “Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde sertralinin etkinliği”, XXXII. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 17, Ankara, 1996

5. Namlı, M., M. Ay, M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, M. Atmaca, “İnsest öyküsü veren altı psikiyatrik olgu”, XXXII. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 118, Ankara,1996

6. Kuloğlu, M., A.E. Tezcan, M. Ay, F. Çulha F, M. Namlı, “Elazığ bölgesinde konversiyon bozukluklu hastaların klinik analizi”, XXXII. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 128, Ankara, 1996

7. Kuloğlu, M., A.E. Tezcan, F. Çulha, M.Ay, M. Namlı, M. Atmaca, “Elazığ bölgesinde konversiyon bozukluklu hastaların sosyodemografik özellikleri”, XXXII. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 129, Ankara, 1996

8. Tezcan, A.E., M. Kuloğlu, F. Ülkeroğlu, M. Atmaca, C. Karabulut, F. Çulha, M. Namlı. “Major depresif bozukluk tedavisinde venlafaksin ve fluoksetin'in etkinlikleri ve güvenirliliklerinin karşılaştırılması”, Bahar Sempozyumları 1, 61-62, Kemer, 1997

9. Tezcan, A.E., F. Ülkeroğlu, M. Kuloğlu, M. Atmaca, C. Karabulut, H. Yirik H, İ. Doğan,Depresyon alt gruplarında travmatik yaşam olayları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma”, IV. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, 17, Adana, 1997

10. Çulha, F., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, M. Yıldız, “Elazığ bölgesinde intihar girişiminde bulunan erişkinlerde eksen I ve eksen II tanıları” IV. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, 27, Adana, 1997

11. Ay, M., A.E. Tezcan, M. Kuloğlu, M. Namlı, “Yaşlılık depresyonunda trazodon ve paroksetinin rastgele tek-kör karşılaştırılması” 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 129, Antalya, 1997

12. Kuloğlu, M., A. Semerciöz, A.E. Tezcan, F. Ülkeroğlu, M. Atmaca, M. Namlı. “Prematür ejekülasyon tedavisinde sertralinin etkinliği ve yan etkilerinin çift-kör plasebo kontrollü bir çalışma ile değerlendirilmesi”, 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 163, Antalya, 1997

13. Kuloğlu, M., A.E. Tezcan, F. Ülkeroğlu, M. Atmaca, “De Clerambault's sendromu: bir olgu sunumu”, 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 181, 1997

14. Ülkeroğlu, F., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, C. Karabulut, M. Ay, M. Atmaca, İ. Doğan. “Distimi tanılı hastalarda kliniğe eklenen major depresif epizodun yaşamboyu birlikteliği”33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 196,1997

15. Çulha, F., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, M. Atmaca, F “İntihar girişiminde bulunan bireylerde plazma kolesterol düzeyleri”, 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 221, Antalya, 1997

16. Kuloğlu, M., F. Ülkeroğlu, A.E. Tezcan, M. Atmaca, V. Kavuncu, “Fibromiyaljili hastalarda psikiyatrik semptomatoloji ve tanı dağılımı”, VI. Anadolu Psikiyatri Günleri, 299-306, Erzurum, 1997

17. Kuloğlu, M., A.E. Tezcan, C. Karabulut, M. Namlı, “Anksiyete bozukluklarında psikososyal ve çevresel sorunlar”, V. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, 26, Kocaeli, 1998

18. Tezcan, A.E., B. Millet, M. Kuloğlu, “Türkiye ve Fransa'da obsesif kompulsif bozukluk tanısı alan hastaların sosyodemografik, klinik ve görüngüsel özelliklerinin karşılaştırılması”, Bahar Sempozyumları 2 Kitabı, 54-55, Side, 1998

19. Bahçecioğlu, İ.H., M. Kuloğlu, A. Kalkan, A. Kizirgil, M. Atmaca, A. Demir, “Hastanede yatan kronik psikotik hastalarda helicobacter pylori seroprevalansı”, XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 43, İstanbul, 1998

20. Namlı, M., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, M. Atmaca, “Panik bozukluk tanısı alan hastalarda ruhsal bozuklukların birlikte görülme sıklığı” XXXIV. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 176, Çeşme, 1998

21. Karabulut, C., A.E. Tezcan, M. Kuloğlu, F. Ülkeroğlu, M. Atmaca, “Elazığ bölgesinde obsesif kompulsif bozukluğun çocuk ve ergenlerde görülme sıklığı”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 177, Çeşme, 1998

22. Kabakuş, N., M. Kuloğlu, E. Yılmaz E, H. Aydınoğlu, M. Atmaca, A.D. Aygün, “Use of intravenous immunoglobulins in treatment of lupus psychosis: a case report”, XXXIV. Türk Pediatri Kurumu Kongresi, 177, İstanbul, 1998

23. Kuloğlu, M.,A. Karaoğlu, M. Atmaca, Y. Özkan, A.E. Tezcan,Tip II diabetik hastalarda psikiyatrik belirtiler ve kan şekeri kontrolü”, VIII. Anadolu Psikiyatri Günleri, 36, Diyarbakır, 1999

24. Üstündağ, B., M. Kuloğlu, İ. Halifeoğlu, M. Atmaca, F. Karataş, H. Canatan, “Şizofreni ve bipolar bozukluk olan hastalarda eser element düzeyler”, 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 141, Elazığ, 1999

25. Kuloğlu, M., M. Atmaca, S.A Polat A. Ünal, A.E. Tezcan, “Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda nikotin bağımlılığı”, VI. Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kapadokya, 1999

26. Atmaca, M., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, “Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi”, 36.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 51, Antalya, 2000

27. Kuloğlu, M., B. Üstündağ, M. Atmaca, N. Çinkılınç, A.E. Tezcan, “Şizofreni ve bipolar bozuklukta malondialdehit ve antioksidan enzim düzeyleri”, 36.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 56, Antalya, 2000

28. Atmaca, M., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, “Olanzapin ve haloperidolun şizofren hastalarda erektil işlev üzerine etkileri”, 4. Ulusal Cinsel İşlev ve Bozuklukları Kongresi, 38, İstanbul, 2001

29. Atmaca, M., M. Kuloğlu, Y. Bayık, A.E. Tezcan, “Kardiak bozukluğu bulunan hastalarda erektil disfonksiyon”, 4. Ulusal Androloji Kongresi, 50, Ankara, 2001

30. Atmaca, M., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, A. Semerciöz, “Prematür ejakülasyon tedavisinde sitalopramın etkinliği: plasebo kontrollü bir çalışma”, 4. Ulusal Cinsel İşlev ve Bozuklukları Kongresi, 39, İstanbul, 2002

31. Atmaca, M., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, N. Kılıç, “Olanzapin ve haloperidole bağlı erektil işlev bozukluğunda sildenafil kullanımı” 4. Ulusal Cinsel İşlev ve Bozuklukları Kongresi, 40, İstanbul, 2002

32. Tezcan, A.E., M. Kuloğlu, M. Atmaca, Y. Bayık, “Elazığ bölgesinde şizofreni tanısı alan hastalarda sanrıların görüngüsel özellikleri”, Bahar Sempozyumları 6, 123-125, Antalya, 2002

33. Atmaca, M., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, B. Üstündağ, “Bipolar bozukluklu hastalarda serum leptin ve kolesterol düzeyleri”, Bahar Sempozyumları 6, 152-153, Antalya, 2002

34. Kuloğlu, M., Y. Albayrak, O. Ekinci, S. Önen, ÖA. Özer, A. Çayköylü, “Tipik ve Atipik Antipsikotiklerin Karaciğer Enzim Düzeylerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması ”, 18. Anadolu Psikiyatri Günleri, Afyon, 2009

35. Kuloğlu, M., Y. Albayrak, O. Ekinci, S. Önen, ÖA. Özer, A. Çayköylü, “Tipik ve Atipik Antipsikotiklerin Prolaktin Düzeyine Etkilerinin Karşılaştırılması ”, 18. Anadolu Psikiyatri Günleri, Afyon, 2009

36. Kuloğlu, M., Y. Albayrak, O. Ekinci, S. Önen, A. Çayköylü “Tipik ve Atipik Antipsikotiklerin Serum Lipid Düzeyleri Üzerine Etkileri ”, 18. Anadolu Psikiyatri Günleri, Afyon, 2009

37. Kuloğlu, M, O. Ekinci, Y. Albayrak, A. Çayköylü “Antipsikotik Kullanımına Bağlı Hiperprolaktinemi Gelişmiş Hastalarda Aripiprazol Tedavisi: Bir Olgu Serisi” 18. Anadolu Psikiyatri Günleri, Afyon, 2009

38. Çayköylü, A., O. Ekinci, Y. Albayrak, M. Kuloğlu, “Delüzyonel Parazitoz: Düşük Doz Risperidon ile Tedavi Edilen Bir Olgu”, 18. Anadolu Psikiyatri Günleri, Afyon, 2009 (1.5 p)

39. Çayköylü, A., Y. Albayrak, S. Önen, A. İbiloğlu, A. Yiğit, M. Kuloğlu, “Bir Eğitim Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Şizofreni Hastalarında Sosyodemografik Özellikler ve Tedavi ile İlişkili Olası Etkenler”, 18. Anadolu Psikiyatri Günleri, Afyon, 2009

40. Korkmaz, S., H. Korkmaz, M, Atmaca, M. Kuloğlu, “Sitalopram ile suisid girişimi sonrası sinüs ritminin baskılanarak atrial ritmin geliştiği bir olgu”, 7. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 176-177, Edirne, 2009

41. Korkmaz, S., M. Atmaca, M. Kuloğlu, B. Bahçeci “Amitriptilin Kötüye Kullanımı: Bir Olgu”, 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Eskişehir, 2010

42. Korkmaz, S., M. Kuloğlu, M. Atmaca, B. Bahçeci “Borderline Erotomani ve Psikojenik Polidipsi Birlikteliği Olan Bir OKB Olgusu” 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Eskişehir, 2010

43. Korkmaz, S., M. Kuloğlu, M. Atmaca, B. Bahçeci “Paylaşılmış Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu” 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, Eskişehir, 2010

44. Atmaca, M., S.Korkmaz., S. Yılmaz, M. Kuloğlu “Bir Üniversite Hastanesinde Psikiyatri Kliniğinden İstenen Konsültasyonların Değerlendirilmesi” 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 2010

45. Kuloğlu, M, S. Sağlam, S. Korkmaz, S. Sağlam, M. G. Gürok, O. Ekinci, S. K. Üstün, S. Bulut “Multipl Skleroz Hastalarında Aleksitimi ile Mizaç ve Karakter Özellikleri” 10. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, 2010

46. Kuloğlu, M, S. Korkmaz, S. Sağlam, M. Atmaca “Barbeksaklon Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu” 10. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, 2010

47. Atmaca, M., S. Korkmaz, S. Sağlam, M. Kuloğlu “Yaşlılarda bipolar bozukluk ve OKB birlikteliği: Bir Olgu Sunumu” 10. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, 2010

48. Korkmaz, S., M. Atmaca, S. Yılmaz, S. Sağlam, M. Kuloğlu “İntihar girişiminde ağızdan kullanılan ilaç ve ilaç dışı maddelerin değerlendirilmesi” 10. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Erzurum, 2010

49. Korkmaz, S., M. Kuloğlu, U. Işık, M.N. Namlı, H. Korkmaz, M. Atmaca “Tek doz sertralin kullanımıyla ortaya çıkan bir panik atak olgusu” Depresyon ve Bipolar Bozukuluklar Akademisi, Antalya (2010)

50. Korkmaz, S., M. Kuloğlu, S. Sağlam, M. Atmaca “Duloksetin Tedavisi Sırasında Gelişen Galaktore: Olgu Sunumu Depresyon ve Bipolar Bozukuluklar Akademisi, Antalya (2010)

51. Atmaca, M., S. Korkmaz, M.N. Namlı, H. Korkmaz, M. Kuloğlu “Olfaktör referans sendromu: Ketiapinle tedavi edilen bir olgu” Depresyon ve Bipolar Bozukuluklar Akademisi, Antalya (2010)

52. M. Kuloğlu, S. Korkmaz, N. Kılıç, S. Sağlam, M, Atmaca, “Olanzapin kullanımına bağlı saç dökülmesi: bir olgu sunumu”, 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 263, İstanbul, 2011

53. M. Kuloğlu, S. Korkmaz, AÜ. Karakoç, S. Sağlam, M, Atmaca, “Tek doz ketiapinle glossit gelişen bir olgu sunumu”, 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 274, İstanbul, 2011

54. M, Atmaca, S. Korkmaz, S. Sağlam, M. Kuloğlu, “Yüksek doz ketiapin kötüye kullanımı: bir olgu sunumu”, 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 265, İstanbul, 2011

55. Korkmaz, S., M. Atmaca, S. Sağlam, M. Kuloğlu “Venlafaksin kullanımıyla oluşan akut prostatit olgusu” 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 128, Ankara, 2011