Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Kırpınar, İ., A. Çayköylü, M. Kuloğlu, “Erzurum'da ruh sağlığı birimlerine ulaşım yolları”, Türk Psikiyatri Dergisi, 5, 175-181 (1994)

2. Özcankaya, R., M. Kuloğlu, O. Külahçı, A. Aktaş, “Dermatolojik nedenlerle prednizolon alan hastalarda görülen psikiyatrik bozukluklar: steroid psikozları”, Nöropsikiyatri Arşivi, 31, 10-13 (1994)

3. Özcankaya, R., B. Tasalı, O. Deniz, M. Kuloğlu, “Psikiyatrik olgularda, nöbet eşiğindeki yükselme, affektif komponent ve EKT'ye yanıt arasındaki ilişki, Nöropsikiyatri Arşivi, 31, 1-5 (1994)

4. Özcankaya, R., İ. Kırpınar, M. Kuloğlu, “Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinin yatan hasta epidemiyolojisi”, Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni , 26, 85-92 (1994)

5. Çayköylü A., R. Aşkın, R. Banoğlu, M. Kuloğlu, “Nöroleptik ilaçların antipsikotik etkinliklerindeki değişimin zamanla ilişkisi ”, Atatürk Üniversitesi Tıp Bül. 26, 437-47 (1994)

6. Aşkın, R., A. Çayköylü, M. Kuloğlu, “Medikal durumlar ve depresyon”, İç Anadolu Tıp Dergisi, 4, 16-18 (1994)

7. Deniz, O., İ. İyigün, M. Kuloğlu, H. Özer, Y. Kılıç, “Manik epizodla başlayan bir multipl skleroz olgusu mu?”, Nöropsikiyatri Arşivi, 32, 24-26 (1995)

8. Akçay, F., S. Akar, Ş. Dane, M. Kuloğlu, İ. Altuntaş, “Thyroid functions in psychiatric disorders: the low TSH levels in unipolar depressive patients”, Karadeniz Tıp Dergisi, 8, 137-139 (1995)

9. Tezcan, A.E., F. Ülkeroğlu, M. Kuloğlu, M. Atmaca, M. Ay, M. Namlı, “Elazığ bölgesinde travma sonrası stres bozukluğu tanısı konulan hastalarda travmaya neden olan faktörler”, İç Anadolu Tıp Dergisi, 6, 5-8 (1996)

10. Tezcan, A.E., F. Ülkeroğlu, M. Kuloğlu, M. Atmaca, “Obsesif kompulsif bozukluk ve vücut dismorfik bozukluğunun birlikteliği”, Düşünen Adam 9, 18-20 (1996)

11. Kuloğlu, M., A. Çayköylü, İ. Kırpınar, E. Özatalay “Şizofrenide negatif belirtilerin tedavisinde bir dopamin agonisti olan bromokriptin'in etkinliği”, Düşünen Adam, 9, 4-8, 1996

12. Kuloğlu, M., A.E. Tezcan, F. Ülkeroğlu, F. Çulha, “Bir üniversite hastanesinde istenen psikiyatri konsültasyonları”, Düşünen Adam, 9, 13-17 (1996)

13. Tezcan, A.E., M. Namlı, M. Kuloğlu, M. Ay, C. Karabulut, “Karışık tip masturbasyon: üç olgu sunumu”, Fırat Tıp Dergisi, 1, 104-106 (1996)

14. Namlı, M., M. Ay , M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, M. Atmaca, “İnsest öyküsü veren altı olgu”, Nöropsikiyatri Arşivi, 33, 217-221 (1996)

15. Tezcan, A.E., M. Kuloğlu, F. Ülkeroğlu, M. “MDB tedavisinde venlafaksin ve fluoksetin'in etkinlikleri ve güvenirliklerinin karşılaştırılması”Düşünen Adam,10, 12-6 (1997)

16. Çulha, F., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, M. Atmaca, F. Ülkeroğlu, “İntihar girişiminde bulunan bireylerde plazma kolesterol düzeyleri”, Kriz Dergisi, 5, 79-86 (1997)

17. Dülger, H.E., M. Tokdemir, A.E. Tezcan, M. Kuloğlu, İ. Doğan, “Elazığ ıslahevindeki çocuk ve ergen hükümlülerde kendini yaralama davranışı”, Düşünen Adam, 10, 18-21 (1997)

18. Tezcan, A.E., F. Ülkeroğlu, M. Kuloğlu, M. Atmaca, “Elazığ bölgesinde obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda psikososyal özellikler”, Düşünen Adam, 10, 22-27 (1997)

19. Tezcan, A.E., M. Kuloğlu, M. Ay, F. Çulha, M. Namlı, M. Atmaca, “Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde sertralin ile klomipraminin rastgele tek-kör karşılaştırılması”, Yeni Symposium, 35, 112-116 (1997)

20. Namlı, M., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, “Moklobemid kullanımı ile gelişen ikincil mani”, Nöropsikiyatri Arşivi, 34, 123-126 (1997)

21. Kuloğlu, M., A. Semerciöz, E. Tezcan, F. Ülkeroğlu, M. Atmaca, M. Namlı “Prematür ejakülasyon tedavisinde sertralinin etkinliği ve yan etkilerinin çift-kör plasebo kontrollü bir çalışma ile değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 20, 15-18 1998

22. Ay, M., A.E. Tezcan, M. Kuloğlu, M. Namlı, “Yaşlılık depresyonunda trazodon ve paroksetinin rastgele tek-kör karşılaştırılması”, Düşünen Adam, 11, 38-41 (1999)

23. Tezcan, A.E., B. Millet, M. Kuloğlu, “Türkiye ve Fransa'da obsesif kompulsif bozukluk tanısı alan hastaların sosyodemografik, klinik ve görüngüsel özelliklerinin karşılaştırılması”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 1, 35-42 (1998)

24. Tezcan, A.E., F. Ülkeroğlu, M. Kuloğlu, “Ateş yüksekliği ile seyreden bir yapay bozukluk olgusu”, Nöropsikiyatri Arşivi, 35, 29-34 (1998)

25. Kuloğlu, M., A.E. Tezcan,, F. Ülkeroğlu, M. Atmaca, “De Clerambault Sendromu: bir olgu sunumu”, Türk Psikiyatri Dergisi, 9, 231-236 (1998)

26. Kabakuş, N., M. Kuloğlu, E. Yılmaz, H. Aydınoğlu, M. Atmaca, A.D. Aygün, “Use of intravenous immunoglobulins in treatment of lupus psychosis: a case report”, Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 5, 278-280 (1998)

27. Kuloğlu, M., F. Ülkeroğlu, A.E. Tezcan, “Yapay bozukluklar”, Sendrom, 10, 66-75 (1998)

28. Karabulut, C., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, F. Ülkeroğlu, “Psikiyatri kliniğinde yatan hastalarda psikofarmakoterapi ile gözlenen EKG değişiklikleri”, Düşünen Adam, 12, 11-14 (1999)

29. Kuloğlu, M., A.E.Tezcan, F. Ülkeroğlu, F. Çulha, “Bir üniversite hastanesinde konsültasyonla depresyon tanısı alan vakaların özellikleri”, Ondokuz Mayıs Üniv Tıp Dergisi, 16, 106-112 (1999)

30. Bahçecioğlu, İ.H., M. Kuloğlu, A. Kalkan, ve ark. “Hastanede yatan kronik psikotik hastalarda helicobacter pylori seroprevalansı”, Türkiye Tıp Dergisi, 6, 97-101 (1999)

31. Ülkeroğlu, F., A.E.Tezcan, M. Kuloğlu, F. Çulha, C. Karabulut, M. Ay, İ. Doğan, “Distimi-çifte depresyon-major depresyon tanılı hastaların kişilik yapıları açısından karşılaştırılması”, Düşünen Adam, 12, 14-21 (1999)

32. Ülkeroğlu, F., M. Kuloğlu, A.E Tezcan, C. Karabulut, M. Ay, M. Atmaca, İ. Doğan, “Distimi tanılı hastalarda kliniğe eklenen major depresif epizodun yaşamboyu birlikteliği” Düşünen Adam, 12, 27-34 (1999)

33. Özcan, M.E., R. Banoğlu, N. Banoğlu, Y. Ulamış, M. Kuloğlu, N. Aydın, “Moklobemidin depresyonlu hastalardaki etkinliği ve yan etkileri”, Turgut Özal Tıp Dergisi, 6, 237-241 (1999)

34. Kuloğlu, M., A. Karaoğlu, M. Atmaca, Y. Özkan, A.E. Tezcan, “Tip II diabetik hastalarda psikiyatrik belirtiler ve kan şekeri kontrolü”, Düşünen Adam, 13, 19-23 (2000)

35. Atmaca, M., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, “Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 1, 215-219 (2000)

36. Atmaca, M., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, “Monosemptomatik hipokondriak psikoz: risperidon kullanılan bir olgu”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 11, 41-45 (2001)

37. Atmaca, M., M. Kuloğlu, N. Kılıç, A.E. Tezcan, “Parietal lob kistiyle ilişkili obsesif kompulsif bozukluğu olan bir vaka”, Türkiye'de Psikiyatri, 3, 121-125 (2001)

38. Kuloğlu, M., M. Atmaca, A. Ünal, A.E. Tezcan, “Tıp fakültesi öğrencilerinde duygudurum ve mevsimsellik”, Fırat Tıp Dergisi, 2, 252-257 (2001)

39. Kuloğlu, M., M. Atmaca, S.A Polat, A. Ünal, A.E. Tezcan, “Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda nikotin bağımlılığı”, Kriz Dergisi, 9, 33-38 (2001)

40. Çulha, F., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, M. Yıldız, “İntihar girişimi olan bireylerde birinci ve ikinci eksen tanıları”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 5, 22-27 (2002)

41. Atmaca, M., M. Kuloğlu, A.E. Tezcan, A. Büyükbayram, “Şiddet içeren ve içermeyen intihar girişiminde bulunan hastalarda serum kolesterol düzeyleri”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 5, 28-32 (2002)

43. Atmaca, M., M. Kuloğlu, A. Ünal, Y. Bayık, A. Büyükbayram, A.E. Tezcan, “Borderline kişilik bozukluklu hastalarda serum kolesterol düzeyleri,” Düşünen Adam, 15, 25-29 (2002)

44. Atmaca, M., M. Kuloğlu, A. Ünal, A.E. Tezcan, “Bir grup şizofren hastada eşlik eden depresif bozuklukta ketiapin ve haloperidolün etkinliğinin karşılaştırılması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 14-19 (2002)

45. Kuloğlu, M., M. Atmaca, S. Serhatlıoğlu, A.E. Tezcan, “Organik psikotik bozukluk: olgu sunumu”, Fırat Tıp Dergisi, 7, 679-683 (2002)

46. Tezcan, A.E., M. Kuloğlu, M. Atmaca, Y. Bayık, “Elazığ bölgesinde şizofreni tanılı hastalarda sanrıların görüngüsel özellikleri” Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4, 13-19 (2003)

47. Kuloğlu, M., A. Çayköylü, E. Soydaş Akyol, A. İbiloğlu “Bir eğitim hastanesinde konsültasyonla depresyon tanısı alan vakaların özellikleri'', Kriz Dergisi, 15, 9-19 (2007)

48. Kuloğlu, M., A. Çayköylü, Y. Albayrak, “Siklotimik Bozukluk” Klinik Psikiyatri Dergisi, 10, 216-22 (2007)

49. Kuloğlu, M., A. Çayköylü, E. Soydaş Akyol, A. İbiloğlu, Ö. A. Özer, “Bir grup hekimde renk ve sayı tercihi”, Düşünen Adam Dergisi, 4, 179-185 (2007)

50. Kuloğlu, M., A. Çayköylü, E. Soydaş ve ark. “Bir eğitim hastanesinde istenen psikiyatri könsültasyonlarının değerlendirilmesi'', Kriz Dergisi, 16, 19-23 (2008)

51. Kuloğlu, M., O. Ekinci, “Yeni nesil antipsikotikler ve cinsel işlev bozukluğu”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 11, 191-199 (2008)

52. Kuloğlu, M., S. Önen, S. Aracı, “Antidepresanlar, sitokinler ve immün sistem”, Yeni Sempozyum Dergisi, 2, 98-106 (2009)

53. Kuloğlu, M., A. Çayköylü, E. Yılmaz ve ark. “Do Psychiatric Disorders Affect Color and Number Preferences? Yeni Sempozyum Dergisi, 3, 113-119 (2009)

54. Kuloğlu, M., A. Çayköylü, O. Ekinci, Y. ve ark. “Comorbid Panic Disorder and Chiari I Malformation: A Case Report”Yeni Sempozyum Dergisi, 3, 120-122 (2009)

55. Kuloğlu M, O. Ekinci “Psikiyatride Bruksizm”Yeni Sempozyum Dergisi, 218-24 (2009)

56. Kuloğlu, M., Y. Albayrak, O. Ekinci, S. Önen, A. Çayköylü Tipik ve Atipik Antipsikotiklerin Serum Lipid ve Karaciğer Enzim Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması” Yeni Sempozyum Dergisi, 48,191-197 (2010)

57. Korkmaz, S., M. Kuloğlu, M. Atmaca, B. Bahçeci “Paylaşılmış Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu” Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörölojik Bilimler Dergisi, 23, 206-209 (2010)

58. Korkmaz, S., M. Kuloğlu, U. Işık, M.N. Namlı, H. Korkmaz, M. Atmaca “Tek doz sertralin kullanımıyla ortaya çıkan bir panik atak olgusu” Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörölojik Bilimler Dergisi, 23, 300-301 (2010)

59. Çayköylü, A., O. Ekinci, Y. Albayrak, M. Kuloğlu, “Hezeyanî Parazitoz: “Düşük Doz Risperidon ile Tedavi Edilen Bir Vak'a”, Yeni Sempozyum Dergisi, 49, 95-98 (2011)

60. Kuloğlu M, S. Korkmaz “Cep telefonu ve baz istasyonlarının nöropsikolojik etkileri”, Yeni Sempozyum Dergisi, 49, 99-105 (2011)

61. Korkmaz, S., H. Korkmaz, M, Atmaca, M. Kuloğlu, “Sitalopram ile suisid girişimi sonrası sinüs ritminin baskılanarak atrial ritmin geliştiği bir olgu”, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörölojik Bilimler Dergisi, 24, 349-51 (2011)

62. SK. Üstün, S. Sağlam, S. Sağlam, Kuloğlu M, S. Bulut. “Multipl Sklerozlu Hastalarda Yorgunluk Mizaç ve Karakter Özellikleri ile İlişkili mi?” Türk Nöroloji Dergisi, 18, 57-61, (2012).

63. Albayrak Y, Kuloğlu M “Antidepresanlar ve akatizi” Journal of Mood Disorders, 2013; 3(4):162-170

64. G Erfan, Y Albayrak, ME Yanık, C Ünsal, H Güneş, M Kulaç, M Kuloğlu “Alopesi Areata Hastalarında Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) Düzeyleri: Bir Ön Çalışma” Yeni Symposium, 2014; 52(1-4):12-16

65. M Beyazyüz, Y Albayrak, M Kuloğlu “Defisit Sendrom Şizofreni: Biyolojik Kanıtlara Dair Bir Gözden Geçirme” Yeni Symposium, 2015; 53(3):43-50